Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 3.1 van:
Autorijschool Immerzeel
Dotterbloem 10
2266 MA  Stompwijk
 
Artikel 1 : Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht
tot het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding door Autorijschool Immerzeel, gevestigd te Stompwijk, hierna te noemen “Autorijschool Immerzeel''.
2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ''de wederpartij''.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term ''de consument''.
4. Onder ''schriftelijk'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder ''opleiding'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
elke cursus, training, toets etc. gericht op verkeersdeelname en/of (algemene)
voertuigbeheersing en alles wat daarmee verband houdt, voor zowel praktijk als voor theorie, zowel in groepsverband als op individuele basis;
6. Onder ''rijonderricht'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle diensten, faciliteiten etc. die in het kader van de opleiding door Autorijschool Immerzeel worden aangeboden en die de deelnemer afneemt, in welke vorm dan ook.
7. Onder ''deelnemer'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die
deelneemt aan een opleiding.
8. Onder ''bescheiden'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door de deelnemer aan
Autorijschool Immerzeel te overleggen documenten zoals een geldig legitimatiebewijs, certificaten,
rijvaardigheidsbewijzen etc.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
11. Indien Autorijschool Immerzeel deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Autorijschool Immerzeel hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn
 
Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Autorijschool Immerzeel gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de overeenkomst eerst tot stand indien Autorijschool Immerzeel uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Inschrijving van de deelnemer voor een opleiding kan tevens geschieden aan de hand van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Autorijschool Immerzeel bevestigt de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer of verstrekt aan de deelnemer een kopie of doorslag van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst komt dan tot stand op het moment van toezending c.q. overhandiging van de bevestiging dan wel op het moment van toezending c.q. overhandiging van de door Autorijschool Immerzeel ondertekende kopie of doorslag van het aanmeldingsformulier.
3. Bij het ontbreken van een aanmeldingsformulier c.q. aanbieding komt de overeenkomst tot stand
zodra uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
4. Autorijschool Immerzeel is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Autorijschool Immerzeel - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
5. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden
Autorijschool Immerzeel eerst nadat de schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Autorijschool Immerzeel zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Autorijschool Immerzeel het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Autorijschool Immerzeel niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij en/of deelnemer verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Autorijschool Immerzeel gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen aan te passen.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
5. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Autorijschool Immerzeel zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 
Artikel 4 : prijzen en tarieven
1. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten zoals examengeld, administratiekosten en de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d. alsmede declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
2. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
Autorijschool Immerzeel (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, overheidsmaatregelen , valutaschommelingen, prijs- en/of tarief wijzigingen bij de door
Autorijschool Immerzeel ingeschakelde derden of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, brandstoffen e.d., is Autorijschool Immerzeel gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan
Autorijschool Immerzeel heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Autorijschool Immerzeel er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft
ingestemd.
 
Artikel 5 : Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Autorijschool Immerzeel het recht
(onderdelen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van
Autorijschool Immerzeel.
 
Artikel 6 : Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden tijdig op de door
Autorijschool Immerzeel gewenste wijze aan Autorijschool Immerzeel ter beschikking stelt;
b. de door hem verstrekte bescheiden juist, volledig en authentiek zijn;
c. eventuele door de wederpartij aan Autorijschool Immerzeel verstrekte gegevensdragers,
elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
d. hij zich houdt aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het rijonderricht;
e. hij alle aanwijzingen van de instructeur tijdens het rijonderricht opvolgt;
f. hij het bepaalde in het lesschema c.q. opleidingsplan nakomt;
g. hij zich ervan vergewist dat bij succesvolle afronding van de opleiding op basis van zijn
verblijfstatus ook daadwerkelijk een rijvaardigheidsbewijs kan worden afgegeven;
h. hij Autorijschool Immerzeel voor aanvang van de opleiding informeert over fysieke en/of geestelijke beperkingen, klachten en verslavingen die aan het behalen van het rijvaardigheidsbewijs c.q. het certificaat in de weg zouden kunnen staan dan wel het behalen zouden kunnen bemoeilijken;
i. hij alle in het kader van de opleiding aan Autorijschool Immerzeel verschuldigde
bedragen tijdig voldoet.
2. De deelnemer vrijwaart Autorijschool Immerzeel voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de bescheiden.
 
Artikel 7 : Verplichtingen van Autorijschool Immerzeel
1. Autorijschool Immerzeel is verplicht er voor zorg te dragen dat :
a.. het onderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen in de Wet
Rijonderricht Motorvoertuigen, indien en voor zover dit wettelijk is;
b. zij zich ervoor inspant dat de deelnemer gedurende de opleiding zoveel mogelijk onderricht
ontvangt van dezelfde instructeur;
c. de aanvraag voor het examen onder overlegging van de benodigde bescheiden en onder
voldoening van de daarvoor verschuldigde bedragen bij de bevoegde instantie is ingediend
binnen twee weken nadat aan de deelnemer is kenbaar gemaakt dat het examen zal worden
aangevraagd op voorwaarde dat de deelnemer alle dan toe verschuldigde bedragen inclusief
examengeld aan Autorijschool Immerzeel heeft voldaan en hij de benodigde bescheiden aan
Autorijschool Immerzeel heeft overlegd;
d. de deelnemer tijdens het examen beschikt over hetzelfde voertuig als waarin hij onderricht heeft
gehad, dan wel over tenminste een voertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type;
e. zij zich er voor inspant dat digitale faciliteiten die aan de deelnemer in het kader van de
opleiding ter beschikking staan, zoveel mogelijk voor de deelnemer toegankelijk en functioneel
zijn.
 
Artikel 8 : Rechten van Autorijschool Immerzeel
1. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
2. Indien er weinig deelnemers voor de opleiding zijn, behoudt Autorijschool Immerzeel zich het recht voor om de opleiding te annuleren. Indien de opleiding wordt geannuleerd, wordt daarvan schriftelijk
mededeling aan de deelnemer gedaan. Autorijschool Immerzeel zal zich inspannen om een alternatief aan de deelnemer aan te bieden.
3. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald.
Zodra de deelnemer c.q. de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd
een (betalings)bewijs aan Autorijschool Immerzeel kan overleggen, verkrijgt de deelnemer direct toegang tot de opleiding. Eventuele schade als gevolg van het gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de deelnemer.
4. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij,
aanmeldingen niet te aanvaarden indien door deelnemer niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
5. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde
opleidingslocaties en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.
6. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
7. Autorijschool Immerzeel zal de wederpartij en/of deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de in lid 5 en 6 van dit artikel genoemde wijzigingen en afwijkingen.
8. Autorijschool Immerzeel behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname aan een
opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe
anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de
betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 
Artikel 9: Uitvoering overeenkomst
1. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien
Autorijschool Immerzeel haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst door een der partijen niet kunnen worden nagekomen, zullen partijen in overleg treden
over wijziging van de overeenkomst. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
is geworden heeft Autorijschool Immerzeel in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde diensten en/of zaken.
 
Artikel 10: Vertrouwelijke informatie
1. Autorijschool Immerzeel verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft
verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke
informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie
vertrouwelijk behandeld moet worden. Autorijschool Immerzeel zal deze informatie alleen aan derden
verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Autorijschool Immerzeel zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de
vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere
personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn
zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. Autorijschool Immerzeel zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.
4. Autorijschool Immerzeel is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste
roekeloosheid van Autorijschool Immerzeel of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De
wederpartij dient er ten alle tijden voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Autorijschool Immerzeel verstrekte informatie c.q. bescheiden.
5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Autorijschool Immerzeel als gevolg van wet en regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijke of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 
Artikel 11: Klachten en klachtenbehandeling
1. Klachten over (een onderdeel van) een opleiding c.q. instructeur, die zich voordoen gedurende de
opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 48 uur nadat de klachten zijn
ontstaan aan Autorijschool Immerzeel gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke
schriftelijke bevestiging ervan aan Autorijschool Immerzeel. Klachten over (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Autorijschool Immerzeel te worden gemeld.
2. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij c.q. deelnemer nog wel klachten uiten, maar heeft Autorijschool Immerzeel het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
3. Autorijschool Immerzeel dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de
klacht te vinden. Een terechte klacht kan – naar keuze van Autorijschool Immerzeel – leiden tot restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Autorijschool Immerzeel zal ervoor zorgen dat de overeenkomst naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Buiten de door Autorijschool Immerzeel gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Autorijschool Immerzeel geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Autorijschool Immerzeel slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Autorijschool Immerzeel voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en/of gelden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Indien Autorijschool Immerzeel aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van Autorijschool Immerzeel te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van
Autorijschool Immerzeel niet uitkeert of de schade niet onder een door Autorijschool Immerzeel gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Autorijschool Immerzeel beperkt tot maximaal factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten.
5. De wederpartij dienst Autorijschool Immerzeel uiterlijk binnen 6 maanden nadat bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De door Autorijschool Immerzeel ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op
zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan Autorijschool Immerzeel de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet garanderen.
8. Autorijschool Immerzeel is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt doordat:
a. voormelde schade is ontstaan door handelen in strijd met de instructies, gebruiksaanwijzingen
en/of adviezen van Autorijschool Immerzeel met betrekking tot het opleidingsmateriaal en/of de door
Autorijschool Immerzeel ter beschikking gestelde (digitale) faciliteiten etc.;
b. de deelnemer gehandeld heeft in strijd met zijn verplichtingen als opgenomen in artikel 6;
c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij en/of deelnemer onvoldoende of onjuiste
informatie aan Autorijschool Immerzeel heeft (hebben) verstrekt.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Autorijschool Immerzeel uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Autorijschool Immerzeel of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Uitsluitend in deze gevallen zal Autorijschool Immerzeel de wederpartij vrijwaren voor eventuele
aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 
Artikel 13: Vrijwaring
1. Autorijschool Immerzeel vrijwaart de deelnemer voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen e.d. tijdens het rijonderricht alsmede tijdens het examen, tenzij:
a. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer;
b. sprake is gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de deelnemer nalaat informatie die in het kader van de opleiding relevant is, aan
Autorijschool Immerzeel te verstrekken, dan wel onjuiste of onvolledige informatie aan Autorijschool Immerzeel verstrekt, vrijwaart de deelnemer Autorijschool Immerzeel volledig voor aanspraken van derden en zal Autorijschool Immerzeel ten aanzien van opgelegde boetes en andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties recht van regres hebben op de deelnemer.
 
Artikel 14: Betaling
1. Autorijschool Immerzeel is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt.
3. Bij afname van een pakket dient de betaling binnen 14 dagen door Autorijschool Immerzeel te zijn
ontvangen. Dan wel uiterlijk voor de 3e rijles.
4. Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, geschieden betalingen a contant na levering of dienen
betalingen binnen een vervaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat juistheid van een factuur vast
indien de wederpartij niet binnen deze termijn bezwaar heeft gemaakt.
5. Het examengeld dient voor aanvang van het examen door de wederpartij aan Autorijschool Immerzeel te zijn voldaan.
6. Indien een factuur na verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien het verschuldigde bedrag niet incasseerbaar blijkt, is de wederpartij aan Autorijschool Immerzeel een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
7. Indien na aanmaning door Autorijschool Immerzeel betaling alsnog uitblijft, is Autorijschool Immerzeel bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
8. De in lid 7 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de 1e € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
9. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is Autorijschool Immerzeel gerechtigd aan de
wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
10. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Autorijschool Immerzeel gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 6 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
11. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Autorijschool Immerzeel gerechtigd de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke
verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling
alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Alsdan heeft
Autorijschool Immerzeel tevens het recht de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren alsmede de toegankelijkheid van de door Autorijschool Immerzeel ter beschikking gestelde digitale faciliteiten te blokkeren. Voornoemd opschortingsrecht heeft Autorijschool Immerzeel eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
12. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Autorijschool Immerzeel ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Autorijschool Immerzeel te verrekenen met
eventuele tegen vorderingen die hij heeft op Autorijschool Immerzeel. Dit geldt eveneens indien de
wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a, van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
 
Artikel 15: (intellectuele) eigendomsrechten
1. Autorijschool Immerzeel is en blijft de rechthebbende van alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Autorijschool Immerzeel in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken zoals – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings-) boeken, (opleidings-) materiaal, apparatuur, programmatuur, dvd’s, cd-roms, documentatie ed.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Autorijschool Immerzeel voorbehouden.
3. Door Autorijschool Immerzeel in bruikleen verstrekte zaken blijven te allen tijde eigendom van
Autorijschool Immerzeel en dienen op eerste verzoek van Autorijschool Immerzeel te worden terug gegeven.
Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Autorijschool Immerzeel niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 
Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. Autorijschool Immerzeel behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor, tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Autorijschool Immerzeel heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van de schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 
Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Autorijschool Immerzeel gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot faillissement is gedaan;
b. een aanvraag in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft gedaan;
c. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
e. door curatele of onder bewind wordt gesteld;
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te alle tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 18: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Autorijschool Immerzeel, is
Autorijschool Immerzeel gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen
jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Autorijschool Immerzeel wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Autorijschool Immerzeel, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Autorijschool Immerzeel
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Autorijschool Immerzeel en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d.
omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weeromstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane problemen op de openbare weg, alsmede langdurige ziekte c.q. uitval van de deelnemer en/of de instructeur.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Autorijschool Immerzeel tot aan dat moment na te komen.
5. Reeds betaalde bedragen die betrekking hebben op de periode na ontbinding van de overeenkomst zullen door Autorijschool Immerzeel aan de wederpartij worden gerestitueerd.
 
Artikel 19: Annulering, opzegging
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren is hij aan Autorijschool Immerzeel een door Autorijschool Immerzeel nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Autorijschool Immerzeel gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
2. De verschillende bepalingen van vergoeding staan vermeld in de reglementen welke door
Autorijschool Immerzeel per categorie zijn opgesteld, en voor aanvang van een opleiding worden
toegestuurd en welke tijdig dienen te worden ondertekend en retour gezonden. Heeft de wederpartij
deze niet ontvangen? Dan gelden de bepalingen onder punt 1. dit in geval van reguliere opleidingen.
3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst na aanvang van de uitvoering opzegt, is hij aan
Autorijschool Immerzeel het volledige cursusgeld verschuldigd.
4. Indien met de wederpartij een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de
overeengekomen prijs bij annulering van niet alle deelnemers gehandhaafd.
5. Autorijschool Immerzeel is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en zal Autorijschool Immerzeel vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
7. Indien de deelnemer op een geplande afspraak niet verschijnt of deze afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Autorijschool Immerzeel in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de overeenkomst c.q. gebruikelijk uurtarief aan de wederpartij c.q. deelnemer in rekening te brengen.
8. Indien de datum, plaats of tijdstip van het examen op verzoek van de deelnemer moet worden
gewijzigd, zij alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder onder meer begrepen de
administratiekosten, voor rekening van de wederpartij c.q. deelnemer.
9. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.
10. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel
aanmeldingen of ziekte van een instructeur, is Autorijschool Immerzeel gerechtigd een opleiding te
onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele
schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde
gelden zullen alsdan door Autorijschool Immerzeel aan de wederpartij gerestitueerd worden.
 
Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Autorijschool Immerzeel en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar
Autorijschool Immerzeel is gevestigd, zij het dat Autorijschool Immerzeel altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Autorijschool Immerzeel. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Autorijschool Immerzeel schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 
Datum: 06-03-2018